Spider venom 'may minimise effects of stroke'

Spider venom 'may minimise effects of stroke'