World Para-athletics Championships: Jason Smyth qualifies for T13 100m final

World Para-athletics Championships: Jason Smyth qualifies for T13 100m final